23 000

Obsloužení klienti

9,5 mld. Kč

Celkový objem vyřízených hypoték v r. 2013

92

Obchodních míst po celé ČR

15

Léta zkušeností

 

Hypoteční slovníček S-Z

S

Splatnost úvěru

Termín, ve kterém musí být úvěr splacen dle podmínek uvedených v úvěrové smlouvě. Standardní splatnost se pohybuje mezi 5 a 30 lety. Nejdelší splatnost na trhu (zatím jediná banka) je 40 let. Čím delší je splatnost, tím nižší je měsíční splátka, ale tím vyšší je celková částka zaplacená na úrocích. S rostoucí splatností tedy roste cena úvěru.

Společné jmění manželů (tzv. "SJM")

Majetkové společenství označované též jako "SJM" vzniká uzavřením manželství; SJM tvoří majetek, který manželé nabyli, a závazky, které manželům vznikly za dobu trvání manželství.

Státní finanční podpora

Příspěvek ke splátkám hypotečního úvěru, který je poskytován ze státního rozpočtu Ministerstvem pro místní rozvoj.

Stavební povolení

Je výsledkem stavebního řízení, povolení vydává stavební úřad, ve stavebním povolení jsou uvedeny závazné podmínky realizace a využívání stavby a rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení.

U

Účel úvěru

Účel, ke kterému mají být prostředky z hypotečního úvěru využity (např. koupě nemovitosti, výstavba, rekonstrukce).

Úroková sazba

Výše úroků, které je klient povinen bance hradit; výše a platnost úrokové sazby se sjednává v úvěrové smlouvě, úroková sazba začíná platit dnem podpisu úvěrové smlouvy.

Úvěrová smlouva

Smlouva uzavřená mezi klientem a bankou, ve které jsou uvedeny práva a povinnosti smluvních stran.

V

Věcné břemeno

Věčné břemeno znamená omezení vlastníka nemovitosti tak, že je povinen něco trpět, činit nebo se něčeho zdržet; věcná břemena přecházejí s vlastnictvím nemovitosti na nabyvatele. Mohou být překážkou k nákupu takové nemovitosti na hypoteční úvěr.

Vinkulace pojistného plnění

Opatření klienta, kterým dá pokyn pojišťovně, že v případě škodní události bude hradit pojišťovna přímo bance; banka se následně s klientem dohodne o použití finančních prostředků, např. na rekonstrukci nemovitosti, částečnou nebo úplnou úhradu hypotečního úvěru atd.

Vyměřovací základ OSVČ

Vyměřovacím základem pro odvod pojistného je částka, kterou si OSVČ určí, minimálně však 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení; povinnosti OSVČ upravuje zákon 582/1991 Sb.

Z

Zajištění úvěru

K zajištění úvěru patří veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splacení pohledávky banky z úvěru. Hypoteční úvěr může být zajištěn např. zástavním právem k financované či jiné nemovitosti, notářským zápisem o uznání dluhu se svolením k přímé vykonatelnosti nebo vinkulací pojistného ve prospěch banky.

Zástavce

Zástavcem je vlastník nemovitosti, která slouží jako zástava k hypotečnímu úvěru. Zástavce podepisuje zástavní smlouvu a návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

Zástavní hodnota nemovitosti

Hodnota nemovitosti stanovená bankou na základě odhadu nemovitosti dodaného odhadcem.

Zástavní právo k nemovitosti

Zajišťuje pohledávku z hypotečního úvěru, v případě neplnění podmínek ze strany klienta je zástavní věřitel (banka) oprávněn domáhat se uspokojení pohledávek ze zastavené nemovitosti.

Zástavní právo k pohledávce ze životního pojištění

Zajišťuje pohledávku z hypotečního úvěru, v případě neplnění podmínek ze strany klienta je zástavní věřitel (banka) oprávněn domáhat se uspokojení pohledávek ze zástavy pohledávky pojistného plnění ze životního pojištění.

Žádost o úvěr

Formulář banky, který slouží k získání potřebných údajů o žadateli nebo žadatelích o úvěr a o financovaném záměru. Každá banka má vlastní formulář takové žádosti.

Životní pojištění

Životní pojištění je určeno pro krytí životních rizik klienta, zejména smrti nebo jiné skutečnosti týkající se osobního postavení klienta. Dřive bylo bankami často vyžadováno jako další krytí, ale od tohoto trendu již banky ustupují. Výjimkou jsou u některých bank starší samožadatelé atd.

Úrokové sazby hypoték

fixace 1 rok 3 roky 5 let variabilní
 

2,49%

2,29%

2,44%

1,86%

Bezplatná schůzka

1000 znaků vlevo

Podporujeme

Chci poradit
1000 znaků vlevo