23 000

Obsloužení klienti

9,5 mld. Kč

Celkový objem vyřízených hypoték v r. 2013

92

Obchodních míst po celé ČR

15

Léta zkušeností

 

Hypoteční slovníček L-R

L

List vlastnictví (tzv. "LV")

Nebo-li výpis z katastru nemovitostí - dokládá vlastnictví a věcná práva a břemena vážící se k nemovitosti. V listu vlastnictví se lze dočíst, zda-li na kupované nemovitosti nevázne například jiný hypoteční úvěr, nebo zda-li zde není břemeno znemožňující pořídit danou nemovitost na hypoteční úvěr (například břemeno dožití).

LTV

Z anglického "Loan to Value". Je poměrem výše úvěru a zástavní hodnoty nemovitosti (hodnota nemovitosti 1 mil Kč; úvěr 900 tis. Kč; LTV = 90 %).

M

Mimořádná hyposplátka

Splátka, kterou lze částečně nebo zcela splatit hypoteční úvěr mimo pravidelné měsíční anuitní splátky. Banky standardně neumožňují provedení mimořádných splátek, respektive takovéto předčasné splátky sankcionují, často ve výši nesplacených úroků.

N

Návrh na vklad

Návrhem se rozumí žádost účastníka smlouvy (fyzické osoby nebo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby) o vklad příslušného práva k nemovitosti do příslušného katastru. Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitostem. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad na návrh některého z účastníků řízení, a to v den doručení návrhu nebo dnem osobního předání návrhu podatelně příslušného katastrálního úřadu.

Návrh na vklad zástavního práva

Návrh na vklad zástavního práva k nemovitosti se předkládá katastrálnímu úřadu, přičemž vklad zástavního práva do katastru nemovitostí je podmínkou jeho vzniku.

Nemovitost

Pojem nemovitost vymezuje občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění) v § 119 tak, že "nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem". Z uvedeného vyplývá, že pozemky jsou vždy nemovitostmi, a to bez ohledu na jejich určení a výměru (pozemky jsou i rybníky, lesy, různé cesty atd.), zatímco ze staveb jsou nemovitostmi pouze ty stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem.

Notářský zápis o uznání dluhu

Notářským zápisem uznává klient svůj dluh vůči věřiteli - bance; součástí notářského zápisu je také svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu, ve kterém klient svolí s tím, že v případě jeho prodlení s plněním závazku vůči bance, může banka přistoupit k podání návrhu na výkon rozhodnutí / exekuci. Notářský zápis o uznání dluhu požadují některé banky u určitých druhů hypoték (většinou tam, kde je vyšší riziko nesplácení), čímž si zajišťují snadnější vymahatelnost své případné pohledávky.

O

Objekt úvěru

Nemovitost, která je financována hypotečním úvěrem (např. byt, rodinný dům).

Odhad ceny nemovitosti

Ocenění nemovitosti znalcem, který je akceptován danou bankou. Tento odhad je podkladem pro stanovení zástavní hodnoty nemovitosti bankou.

Ohlášení stavby

Ohlášení učiněné stavebníkem příslušnému stavebnímu úřadu, na základě kterého je stavebník po vyslovení souhlasu stavebního úřadu oprávněn zahájit realizaci stavby.

Orientační propočet

Předběžná kalkulace úrokové sazby, měsíční splátky a bonity žadatele o úvěr, kterou provádí hypoteční expert (makléř, pracovník banky). Veškeré orientační propočty si můžete provést zde.

Osoba blízká

Příbuzný v přímé řadě, sourozenec a manžel.

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná.

P

p.a.

Z latinského slova "per annum" - znamená roční; p.a. se uvádí v souvislosti s úrokovou sazbou.

Plomba

Plomba je označení poznámky na výpisu z katastru nemovitostí, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (např. při vkladu zástavního nebo vlastnického práva); na listu vlastnictví je změna označena jako "P".

Pojištění nemovitosti

Každá nemovitost, která u hypotečního úvěru slouží jako zástava, musí být pojištěna proti živelným rizikům, a to na takovou částku, aby v případě pojistné události pojistné plnění z této pojistky postačilo na uvedení dané nemovitosti do původního stavu.

Potvrzení o příjmu

Tiskopis banky, který žadatel prokazující příjmy ze zaměstnání předkládá zaměstnavateli k vyplnění. Každá banka má vlastní tiskopis.

Potvrzení o zaplacených úrocích

Potvrzení vydává banka jednou ročně, vždy po uplynutí kalendářního roku pro účel přiznání dani z příjmů; potvrzení obsahuje sumu zaplacených úroků z hypotečního úvěru.

Předčasné splacení úvěru

Splacení úvěru mimo sjednaný termín splátky.Předčasné splacení úvěru (umoření) banky sankcionují, často ve výši nesplacených úroků.

Předkupní právo

Věcné právo k nemovitosti vkládané do katastru nemovitostí ve prospěch oprávněné osoby; v případě prodeje musí být nemovitost nabídnuta ke koupi jako první této oprávněné osobě.

R

Refinancování hypotéky

Refinancování hypotéky je uhrazení stávajícího dluhu hypotékou novou. V praxi to znamená to, že klient, který už hypotéku má u banky X, umoří tuto hypotéku hypotékou od banky Y.

Refinancování vlastních prostředků

Možnost z hypotéky zpětně proplatit již zaplacené vlastní prostředky investované do nemovitosti. Tuto možnost nabízí pouze některé banky a bývá využíváno například u stavby rodinných domů (například když dojdou staviteli finance, banka zpětně vyplatí prostavěné prostředky).

Rozestavěná budova

Budova, která je v takovém stupni rozestavěnosti, že může být zapsána do katastru nemovitostí, ale které dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční. Nemovitost, která je rozestavěna, ale není zatím zapsána v KN, lze koupit, avšak nelze ji financovat z hypotečního úvěru.

Rozhodčí doložka

Sjednává se dohodou smluvních stran s úmyslem, že veškeré spory ze smlouvy budou rozhodnuty v rozhodčím řízení.

RPSN

Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje celkové náklady úvěru - sazba, která v sobě zahrnuje veškeré povinné výdaje spojené s hypotékou, tzn. poplatky, úroky, pojištění nemovitosti, životní pojištění pokud je vyžadováno apod.

Úrokové sazby hypoték

fixace 1 rok 3 roky 5 let variabilní
 

2,49%

2,29%

2,44%

1,86%

Bezplatná schůzka

1000 znaků vlevo

Podporujeme

Chci poradit
1000 znaků vlevo