23 000

Obsloužení klienti

9,5 mld. Kč

Celkový objem vyřízených hypoték v r. 2013

92

Obchodních míst po celé ČR

15

Léta zkušeností

 

Hypoteční slovníček F-K

F

Finanční úřad

Finanční úřad vykonává správu daní, vybírá daně, kontroluje dodržování povinností dle zákona o účetnictví, potvrzuje daňová přiznání, vydává potvrzení o bezdlužnosti atd.

Fixace úrokové sazby

Fixace úrokové sazby je období, po které platí sjednaná úroková sazba mezi bankou a klientem (např. 1, 3, 5 a více let). Čím kratší je fixační období, tím nižší je úroková sazba. Nevýhodou krátkých úrokových sazeb (např. 1 rok) je fakt, že je potřeba s bankou po 12 měsících opět vyjednávat o nové úrokové sazbě (a s rizikem, že tato nová sazba bude podstatně vyšší).

G

Geometrický plán

Návrh změny záznamů v katastru nemovitostí vyjádřený graficky s vyčíslením výměr pozemků po změně a s vyjádřením majetkoprávních vztahů; geometrický plán musí být po vyhotovení potvrzen na katastrálním úřadě (kvůli aktualizaci dat v katastru nemovitostí).

H

Hypoindex

Hypoindex serveru FINCENTRUM hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.

Hypoteční makléř

Zprostředkovatel hypotečních úvěrů, který pracuje makléřským stylem – tedy nabízí hypoteční produkty ideálně všech bank (nikoliv pouze jedné, dvou či tří bank). Pro klienty pracuje zcela ZDARMA, neboť je placen bankou za zpracování úvěrové složky. Pro banky jsou hypoteční makléři jakousi formou „outsorcingu“. Renomovaní makléři České republiky jsou sdruženi v Asociaci hypotečních makléřů (AHM).

Hypoteční úvěr

Pojem hypotéka definuje zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., který vstoupil v platnost dnem našeho vstupu do EU - tedy 1.května.

Hypotéka je definována takto:
Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví.“

J

Jistina

Jistina představuje výši dluhu, ze které se počítá úrok. Jistina je součástí anuitní splátky, tzn. po každé anuitní splátce dochází k jejímu snížení.

K

Katastrální mapa

Podrobná polohopisná mapa velkého měřítka zobrazující nemovitosti, udržovaná ve stálém souladu s aktuálním stavem v terénu.

Katastrální úřad

Státní orgán, který mimo jiné vede evidenci nemovitostí na území ČR. Při vyřizování hypotečního úvěru tento úřad poskytuje dokumenty, bez nichž nelze o hypotéku žádat: jde např. o: výpis z katastru nemovitostí k zastavované nemovitosti, snímky katastrální mapy či nabývací titul k nemovitosti.

Kupní smlouva

Kupní smlouva je shodný projev vůle dvou smluvních stran, ze kterého jedné straně - prodávajícímu - vzniká povinnost předmět koupě odevzdat a druhé straně - kupujícímu - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu. Kupní smlouva k nemovitosti se ukládá nejen do Katastru nemovitostí (jde o „nabývací titul“), ale v procesu hypotečního financování se jedno paré odevzdává i hypotečnímu ústavu, který poskytl hypoteční úvěr.

Úrokové sazby hypoték

fixace 1 rok 3 roky 5 let variabilní
 

2,49%

2,29%

2,44%

1,86%

Bezplatná schůzka

1000 znaků vlevo

Podporujeme

Chci poradit
1000 znaků vlevo